Extra Årsmöte

  • 8 mar 2023

Föreningens revisor har enligt föreningens stadgar kallat till ett extra årsmöte med anledning av ordförande Joel Hultgrens bortgång.

På detta årsmöte kommer en ny styrelse tillsättas.

Mötet kommer att hållas i Dojon kl 19:00 Onsdagen den 15e Mars

Mer information och dagordning kommer att publicieras här inom kort.

Mötet är öppet för alla betalande medlemmar.
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Föreningens revisor har enligt föreningens stadgar kallat till ett extra årsmöte med anledning av ordförande Joel Hultgrens bortgång.

På detta årsmöte kommer en ny styrelse tillsättas.

Mötet kommer att hållas i Dojon kl 19:00 Onsdagen den 15e Mars

Mer information och dagordning kommer att publicieras här inom kort.

Mötet är öppet för alla betalande medlemmar.
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokoll justerare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragnings lista.
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 

9. Fastställande av medlemsavgifter, 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan, inklusive principer för verksamhetsavgifter och instruktörs arvoden, för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner.
 

12. Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år om totalt 4 ledamöter;

c) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.